Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

DOEL VAN DE STICHTING

De Stichting heeft bij akte van oprichting de volgende doelen voor de participatie van de omgeving van het Windpark Bijvanck:
het bijdragen aan energiebesparing en duurzame energie van omwonenden van het Windpark Bijvanck


het bijdragen aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Bijvanck, specifiek in het Angerlose en Loilse Broek en de dorpskernen Angerlo en Loil

het bijdragen aan, inzetten voor, verbeteren van en meedenken over de ruimtelijke inrichting in de omgeving van het Windpark Bijvanck, met name betreffende landschap, natuur, recreatie, landschapsbeleving en veiligheid

het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang,die het persoonlijke belang van de betrokkenen overstijgen

het verstrekken van een participatiebedrag aan omwonenden van het WindparkBijvanck, voor zover de betreffende omwonenden hiervoor kiezen, overeenkomstig het participatieplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
het aangaan en instandhouden van een overeenkomst met Raedthuys WP Bijvanck B.V.
uitvoering te geven aan een participatieplan van Raedthuys WP Bijvanck B.V., welk participatieplan een onderdeel vormt van de genoemde overeenkomst.